کارگروه مهارت آموزی

مهارت محوری از مهمترین سیاست های آموزشی مجتمع حسان است. از این رو کارگروه ویژه مهارت آموزی حسان با مطالعه موضوع مهارت آموزی و استفاده از معلمین مجرب این عرصه دوره ویژه ای را برای مهارت آموزی طراحی کرده اند که در طی بازه ی ۳ ساله پیش رو به حداکثر خدمات آموزشی خواهد رسید.

در این دوره آموزشی کلیه دانش آموزان حسان بنا به استعداد و علایق شخصی و البته ملاحظه آینده پژوهی شغلی در ایران، در یک یا چند رشته به کسب توانایی خواهند پرداخت.

چشم انداز این دوره آن است که کلیه محصلین حسان پس از فراغت از تحصیل توانایی لازم برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و یا خدمت در واحدهای مهارت محور در مشاغل گوناگون را داشته باشند.