مدیر مقطع متوسطه

متولد ۱۳۶۰
دانش آموخته حوزه علمیه در مقطع سطح ۳
دانش آموخته رشته شیعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد
۱۲ سال سابقه تبلیغ در مساجد، مدارس و کانون های فرهنگی

جناب آقای سید روح الله حسینی نسب

جناب آقای سید روح الله حسینی نسب

مدیر مقطع متوسطه

مدیر مقطع متوسطه

متولد ۱۳۶۰
دانش آموخته حوزه علمیه در مقطع سطح ۳
دانش آموخته رشته شیعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد
۱۲ سال سابقه تبلیغ در مساجد، مدارس و کانون های فرهنگی

جناب آقای سید روح الله حسینی نسب

جناب آقای سید روح الله حسینی نسب

مدیر مقطع متوسطه

معاونین انضباطی متوسطه

جناب آقای علی آل ابریشم کار

جناب آقای علی آل ابریشم کار

ناظم متوسطه ۱و ۲

مدیران پایه مقطع متوسطه

جناب آقای آرمان داورپناه

جناب آقای آرمان داورپناه

مدیر پایه نهم

جناب آقای حسن دارابی

جناب آقای حسن دارابی

مدیر پایه دهم

جناب آقای حمیدرضا راصد

جناب آقای حمیدرضا راصد

مدیر پایه یازدهم

جناب آقای میثم کرمی

جناب آقای میثم کرمی

مدیر پایه هفتم

جناب آقای احمدزاده

جناب آقای احمدزاده

مدیر پایه هشتم

معلمین متوسطه

جناب آقای جعفر جهشی

جناب آقای جعفر جهشی

دبیر علوم

جناب آقای حسین جدیدی

جناب آقای حسین جدیدی

دبیر پیام های آسمانی

جناب آقای حامد اشرفی پور

جناب آقای حامد اشرفی پور

دبیر ریاضی

جناب آقای رضا کتی

جناب آقای رضا کتی

دبیر مطالعات، تاریخ و جغرافیا

جناب آقای روح الله رسولی

جناب آقای روح الله رسولی

دبیر ادبیات

جناب آقای رضا حاجی بیگلو

جناب آقای رضا حاجی بیگلو

دبیر دفاعی

جناب آقای جمشید فرهمند منش

جناب آقای جمشید فرهمند منش

دبیر ادبیات

جناب آقای مجید غلامی

جناب آقای مجید غلامی

دبیر عربی

جناب آقای حمیدرضا غفاری

جناب آقای حمیدرضا غفاری

دبیر کار و فن آوری

جناب آقای محمد مهدی نیک بین

جناب آقای محمد مهدی نیک بین

دبیر مطالعات و سواد رسانه ای

جناب آقای حسن مفاخری

جناب آقای حسن مفاخری

دبیر ادبیات

جناب آقای داود کارخانه

جناب آقای داود کارخانه

دبیر هنر

جناب آقای دولتی

جناب آقای دولتی

دبیر جامعه شناسی و روان شناسی

جناب آقای پورمهدیان

جناب آقای پورمهدیان

دبیر کار و فن آوری

جناب آقای محمودی خواه

جناب آقای محمودی خواه

دبیرعلوم و انسان و محیط زیست

جناب آقای کاکاوند

جناب آقای کاکاوند

دبیر منطق و فلسفه و دین و زندگی

جناب آقای سید آبادی

جناب آقای سید آبادی

دبیر زبان انگلیسی

جناب آقای حیدری

جناب آقای حیدری

دبیر پیام های آسمانی و دین و زندگی

جناب آقای صالحی

جناب آقای صالحی

دبیر زبان انگلیسی

جناب آقای محمد جدید

جناب آقای محمد جدید

دبیرعربی