از آنجا که مطالعه در اولویت برنامه های مجتمع حسان قرار دارد، هرساله جشنواره ای با نام کتابخوانی برای دانش آموزان برگزار می شود. این جشنواره در حال حاضر بصورت داخلی و برای دانش آموزان حسان برگزار می شود و تلاش بر این است که بزودی در سطح منطقه ای و ملی توسعه یابد. برگزاری این جشنواره تفاوتهایی با سایر جشنواره های کتابخوانی دارد و در آن بجای تمرکز صرف بر محتوای کتاب، همزمان به قرائت صحیح کتاب و بیان درست محتوا امتیاز داده می شود.