زمان ثبت نام: هرساله در تیرماه
شرایط ثبت نام:
دارا بودن شرایط شرعی مجتمع حسان (اولویت پذیرش در مجتمع حسان با ایتام گرامی است)
حداقل مدل ۱۵ برای مقطع متوسطه
قبولی در آزمون ورودی
قبولی در مصاحبه

متقاضیان ثبت نام در مجتمع آموزشی فرهنگی حسان می توانند در بازه ی زمانی ذکر شده بصورت حضوری مراجعه نموده و نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.